IMPORTANT MODERN CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY III

3035 | Wu Hufan Pan jingshu Zhu meicun Lu yifei Wang jiqian Xu bangda Dated 1937 hezuo Immortal couple hanging scroll

hezuo Immortal couple

Author: WU HUFAN LU YIFEI WANG JIQIAN XU BANGDA ZHU MEICUN PAN JINGSHU 徐邦达 王季迁 潘静淑 吴湖帆 陆一飞 朱梅村

Size: 34×28cm

Signed and dated: Dated 1937

Estimate: No Reserve

Final Price: RMB 60,000