Group of three calligraphies by Hou Chuan-xun,Fang Er-ren,Zhu Ji-ying

14513 侯传勋 方二仁 祝基滢 Group of three calligraphies by Hou Chuan-xun,Fang Er-ren,Zhu Ji-ying

Author: 侯传勋 方二仁 祝基滢

Size:105×23cm;136×24cm;60×46cm

Signed and dated:

Estimate: No Reserve

Hammer Price: RMB 7,000