Chinese PAINTINGS AND CALLIGRAPHY

0046 | DONG SHOUPING YU ZHIZHEN TIAN SHIGUANG BAI XUESHI hanging scroll

Author: BAI XUESHI DONG SHOUPING TIAN SHIGUANG YU ZHIZHEN 田世光 董寿平 白雪石 俞致贞

Size: 114×44cm×4

Signed and dated: --

Estimate: No Reserve

Final Price: RMB 150,000