THE VAST WORLD MODERN CHINESE CALLIGRAPHY

Order:

  • Lot
  • Estimate
  • Price Realised
  • Auction Time
Lot Name Auction Time Estimate
2701 QI GONG Calligr
2019-06-04 300,000 ~500,000
2702 QI GONG Dated 1
2019-06-04 400,000 ~600,000
2703 WU CHANGSHUO Da
2019-06-04 500,000 ~800,000
2705 WANG QUCHANG Ca
2019-06-04 50,000 ~80,000
2707 ZHAO PUCHU Date
2019-06-04 300,000 ~500,000
2708 HONG YI Calligr
2019-06-04 1,200,000 ~1,600,000
2709 SHEN YINMO Date
2019-06-04 500,000 ~800,000
2710 SHEN YINMO Date
2019-06-04 300,000 ~500,000
2711 SHEN YINMO Date
2019-06-04 1,000,000 ~1,500,000
2713 HUANG BINHONG D
2019-06-04 4,000,000 ~6,000,000
2714 PAN TIANSHOU Da
2019-06-04 1,200,000 ~1,500,000
2715 ZHANG DAQIAN Da
2019-06-04 300,000 ~500,000
2716 ZHANG DAQIAN Da
2019-06-04 400,000 ~600,000
2719 PU RU Calligrap
2019-06-04 80,000 ~150,000
2720 ZHAO ZHIQIAN Ca
2019-06-04 1,500,000 ~2,000,000
2720A HONG YI Dated 1
2019-06-04 660,000 ~800,000
2720B HONG YI Calligr
2019-06-04 660,000 ~800,000
2721 QI BAISHI Dated
2019-06-04 1,000,000 ~1,800,000
2725 WU CHANGSHUO Se
2019-06-04 500,000 ~800,000
2726 WU CHANGSHUO Se
2019-06-04 320,000 ~500,000