IMPORTANT MODERN CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY III

Order:

  • Lot
  • Estimate
  • Price Realised
  • Auction Time
Lot Name Auction Time Estimate
3022 Zhang daqian Da
2019-06-05 550,000 ~800,000
3023 Chen Baochen Da
2019-06-05 50,000 ~80,000
3024 Pu Ru Dated 195
2019-06-05 150,000 ~300,000
3025 Pu Jin horse ha
2019-06-05 30,000 ~50,000
3026 Pu Zuo twin hor
2019-06-05 50,000 ~80,000
3027 Wang Jiqian boa
2019-06-05 15,000 ~25,000
3028 Zhou Yuanliang
2019-06-05 50,000 ~80,000
3029 Chen Shuren Dat
2019-06-05 80,000 ~120,000
3030 Huang Junbi Dat
2019-06-05 50,000 ~80,000
3031 Wang Cengqi Wan
2019-06-05 15,000 ~30,000
3032 Dong Shouping o
2019-06-05 60,000 ~80,000
3033 Cai Tanyuese Da
2019-06-05 80,000 ~120,000
3034 Fang Ming Dated
2019-06-05 No Reserve
3035 Wu Hufan Pan ji
2019-06-05 50,000 ~80,000
3036 Feng Chaoran Da
2019-06-05 No Reserve
3037 Cheng Shifa Dat
2019-06-05 10,000 ~20,000
3038 Xu Cao Dated 19
2019-06-05 40,000 ~600,003
3039 Tao Lengyue Dat
2019-06-05 10,000 ~20,000
3040 Cheng Shifa orc
2019-06-05 30,000 ~50,000
3041 Cheng Shifa goo
2019-06-05 30,000 ~50,000