IMPORTANT MODERN CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY III

Order:

  • Lot
  • Estimate
  • Price Realised
  • Auction Time
Lot Name Auction Time Estimate
3061 Wang Geyi calli
2019-06-05 25,000 ~50,000
3062 Wu chuanshuo Da
2019-06-05 220,000 ~300,000
3063 Wu Changshuo ca
2019-06-05 55,000 ~80,000
3064 Kang Youwei cal
2019-06-05 40,000 ~60,000
3066 Qi Baishi Seal
2019-06-05 60,000 ~100,000
3070 Zhang daqian,ta
2019-06-05 5,000 ~10,000
3071 Ye gengchuo,wu
2019-06-05 5,000 ~10,000
3072 Li Jian calligr
2019-06-05 No Reserve
3073 Zhu Fukan Dated
2019-06-05 25,000 ~50,000
3074 Wang Fuchang Da
2019-06-05 30,000 ~50,000
3075 Wang Shizi Call
2019-06-05 5,000 ~10,000
3076 Dong Zuobin Dat
2019-06-05 50,000 ~100,000
3077 Kang Sheng Rubb
2019-06-05 30,000 ~50,000
3078 Lu Hui Luo zhen
2019-06-05 20,000 ~40,000
3080 He Shaoji latte
2019-06-05 50,000 ~80,000
3081 Rubbing album
2019-06-05 3,000 ~5,000
3082 Huang Binhong r
2019-06-05 10,000 ~20,000
3083 Xie Leiming rub
2019-06-05 No Reserve
3084 Qianlong period
2019-06-05 10,000 ~20,000
3085 Qing Dynasty In
2019-06-05 5,000 ~8,000