IMPORTANT MODERN CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY III

Order:

  • Lot
  • Estimate
  • Price Realised
  • Auction Time
Lot Name Auction Time Estimate
3106 Lin Qingni Date
2019-06-05 1,200,000 ~1,800,000
3108 Zhang Daqian Li
2019-06-05 750,000 ~1,000,000
3109 Ren Renfa Lands
2019-06-05 1,500,000 ~2,000,000
3110 Anonymous ducks
2019-06-05 180,000 ~300,000
3111 Qiu Ying Figure
2019-06-05 20,000 ~40,000
3113 Anonymous lotus
2019-06-05 500,000 ~800,000
3114 Sun Yunsheng Da
2019-06-05 50,000 ~80,000
3115 Wang Yiting Dat
2019-06-05 30,000 ~50,000
3116 Mu Xin calligra
2019-06-05 3,000 ~5,000
3117 Yu Youren calli
2019-06-05 250,000 ~500,000
3118 Yu Youren calli
2019-06-05 120,000 ~200,000
3119 Lin Sen calligr
2019-06-05 25,000 ~50,000
3120 Cai Yuanpei cal
2019-06-05 200,000 ~400,000
3121 Jiang Jingguo c
2019-06-05 10,000 ~20,000
3122 Tan Yankai call
2019-06-05 5,000 ~20,000
3123 Tan Yankai call
2019-06-05 20,000 ~40,000
3124 Rao Zongyi Date
2019-06-05 120,000 ~200,000
3125 Bai Qianshen Da
2019-06-05 16,000 ~30,000
3126 Lang shaojun Da
2019-06-05 15,000 ~30,000
3126A Xu Bangda Dated
2019-06-05 30,000 ~50,000