IMPORTANT MODERN CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY III

Order:

  • Lot
  • Estimate
  • Price Realised
  • Auction Time
Lot Name Auction Time Estimate
3128 Zhang Chonghe c
2019-06-05 3,000 ~5,000
3129 Liu Wenxi The O
2019-06-05 5,000 ~10,000
3131 Yi Lixun Dated
2019-06-05 30,000 ~50,000
3132 Wang Yiting Cal
2019-06-05 5,000 ~10,000
3133 Xu Shichang cal
2019-06-05 50,000 ~80,000
3134 He Shaoji Calli
2019-06-05 30,000 ~50,000
3134A Lin Zexu callig
2019-06-05 No Reserve
3135 Mu An calligrap
2019-06-05 30,000 ~50,000
3136 Yu Youren calli
2019-06-05 80,000 ~120,000
3137 Li Yuanhong Cal
2019-06-05 200,000 ~500,000
3138 Jin Mengshi twi
2019-06-05 No Reserve
3139 Tang Yun Sun xi
2019-06-05 15,000 ~20,000
3140 Wang Shangyi Pu
2019-06-05 20,000 ~40,000
3141 Xie Zhiliu Date
2019-06-05 50,000 ~80,000
3142 Cheng Shifa let
2019-06-05 10,000 ~20,000
3143 Zhou Changgu le
2019-06-05 10,000 ~20,000
3144 Liu Danzhai let
2019-06-05 6,000 ~8,000
3145 Wang Geyi lette
2019-06-05 3,000 ~5,000
3146 Wang Geyi lette
2019-06-05 3,000 ~5,000
3147 Guan Liangliang
2019-06-05 11,000 ~20,000