THE VAST WORLD MODERN CHINESE CALLIGRAPHY

Order:

  • Lot
  • Estimate
  • Price Realised
  • Auction Time
Lot Name Auction Time Estimate
2726 WU CHANGSHUO Se
2019-06-04 320,000 ~500,000
2728 KANG YOUWEI Cal
2019-06-04 50,000 ~70,000
2729 LIANG QICHAO Ca
2019-06-04 400,000 ~600,000
2730 SUN WEN Calligr
2019-06-04 400,000 ~600,000
2731 CAI YUANPEI Cal
2019-06-04 800,000 ~1,000,000
2732 LI KERAN Dated
2019-06-04 300,000 ~500,000
2733 LI KERAN Dated
2019-06-04 500,000 ~600,000
2736 SHEN YINMO Call
2019-06-04 200,000 ~300,000
2737 YU YOUREN Calli
2019-06-04 150,000 ~250,000
2738 QI GONG Dated 1
2019-06-04 800,000 ~1,200,000
2740 LIN SANZHI Date
2019-06-04 600,000 ~1,000,000
2741 SHA MENGHAI Dat
2019-06-04 180,000 ~300,000
2742 WU CHANGSHUO Ca
2019-06-04 250,000 ~550,000
2743 13Shijixixiawen
2019-06-04 3,000,000 ~4,000,000