AUTOGRAPH OF WORLD FAMOUS PEOPLE

Order:

  • Lot
  • 估价
  • Price Realised
  • Auction Time

Group of letters by He Yi-wu,Zheng Wei-yuan and Zhang Shou-xian,

Lot:14521

Estimate:1,000 ~2,000

Hammer Price:RMB 2,300

Date:2019-06-05

Standard portrait photograph of Chiang Kai-shek

Lot:14522

Estimate:1,000 ~2,000

Hammer Price:RMB 2,300

Date:2019-06-05

Standard portrait photograph of Chiang Kai-shek

Lot:14523

Estimate:1,000 ~2,000

Hammer Price:RMB 3,450

Date:2019-06-05

Standard portrait photograph of Chiang Kai-shek,with original co

Lot:14524

Estimate:1,000 ~2,000

Hammer Price:RMB 3,450

Date:2019-06-05

Photographs of the Song May-ling and Chiang Kai-shek

Lot:14525

Estimate:1,000 ~2,000

Hammer Price:RMB 1,150

Date:2019-06-05

Photographs of the First Plenary Session of the Eighth Central C

Lot:14526

Estimate:1,000 ~2,000

Hammer Price:RMB 1,150

Date:2019-06-05

Photographs of the Fifth Plenary Session of the Eighth Central C

Lot:14527

Estimate:1,000 ~2,000

Hammer Price:RMB 1,150

Date:2019-06-05

Photographs of the Eighth Plenary Session of the Seventh Central

Lot:14528

Estimate:1,000 ~2,000

Hammer Price:RMB 1,150

Date:2019-06-05

Photographs of the Second Plenary Session of the Eighth Central

Lot:14529

Estimate:1,000 ~2,000

Hammer Price:RMB 1,150

Date:2019-06-05

Photographs of the Eighth National Congress of the Kuomintang

Lot:14530

Estimate:1,000 ~2,000

Hammer Price:RMB 1,150

Date:2019-06-05

Photographs of the Third Plenary Session of the Eighth Central C

Lot:14531

Estimate:1,000 ~2,000

Hammer Price:RMB 1,150

Date:2019-06-05

Photographs of the Ninth National Congress of the Kuomintang

Lot:14532

Estimate:1,000 ~2,000

Hammer Price:RMB 1,150

Date:2019-06-05

Letter of thanks by the Deputy capital of Shanhaiguan,Bao Xun in

Lot:14533

Estimate:15,000 ~30,000

Hammer Price:RMB 25,300

Date:2019-06-05

Memorial by Business Envoy Ka Ning-a in the Qing Dynasty Qianlon

Lot:14534

Estimate:3,000 ~5,000

Hammer Price:RMB 5,750

Date:2019-06-05

Two drafts by the Zhang Zhidong’s and Liu Kunyi’s in Guangxu of

Lot:14535

Estimate:80,000 ~150,000

Hammer Price:RMB --

Date:2019-06-05

Commentary on travel by Emperor Guangxu’s empress dowager and Ji

Lot:14536

Estimate:3,000 ~5,000

Hammer Price:RMB 10,350

Date:2019-06-05

Letter by Li Hong-zhang

Lot:14538

Estimate:12,000 ~20,000

Hammer Price:RMB 13,800

Date:2019-06-05

Letter by Qu Hong-ji on “Huai Salt Brings Beijing” and Other Mat

Lot:14539

Estimate:8,000 ~15,000

Hammer Price:RMB --

Date:2019-06-05

Draft by Qu Hong-ji and others jointly presented and a copy by D

Lot:14540

Estimate:3,000 ~5,000

Hammer Price:RMB 5,750

Date:2019-06-05

Three imperial edicts by Qu Hong-ji

Lot:14541

Estimate:5,000 ~10,000

Hammer Price:RMB 5,750

Date:2019-06-05