SPECIFIC LOT INFO

5132 | TAN ZE_ JIANGQIFAN folding fan

Author: TAN ZE_ JIANGQIFAN 谭泽闿 蒋企范

Size: 19×50cm

Signed and dated: --

Estimate: 22,000 -40,000

Final Price: unsold