SPECIFIC LOT INFO

3554 | Xu Zhongqiu Wang Songyu hanging scroll

Author: WANG SONGYU Xu Zhongqiu 王颂余 徐仲秋

Size: 101×34cm;67×42cm

Signed and dated: --

Estimate: 11,000 -20,000

Final Price: unsold