3554 WANG SONGYU Xu Zhongqiu 王颂余 徐仲秋 hanging scroll

Author: WANG SONGYU Xu Zhongqiu 王颂余 徐仲秋

Size:101×34cm;67×42cm

Signed and dated:

Estimate: 11,000 -20,000

Hammer Price: unsold