SPECIFIC LOT INFO

3561 | Shi Xianzhang Wang Zhenduo Anonymous .etc mounted

Author: ANONYMOUS Shi Xianzhang Wang Zhenduo 石宪章 王振铎

Size: 35×136cm;34×79cm;32×65cm

Signed and dated: --

Estimate: 2,000 -5,000

Final Price: unsold