SPECIFIC LOT INFO

1199 | ZHOU GUIZHEN SHI QUAN TEAPOT WITH RUYI PATTERN

TEAPOT WITH RUYI PATTERN

Author: SHI QUAN ZHOU GUIZHEN 石泉 周桂珍

Size: L21.9cm

Signed and dated: --

Estimate: 90,000 -150,000

Final Price: unsold