Modern Chinese Paintings And Calligraphy Special

Order:

  • Lot
  • Estimate
  • Auction Time
Lot Name Auction Time Estimate
4022 HUANG MIAOZI ha
2018-11-19 5,000 ~8,000
4027 PU ZUO hanging
2018-11-19 60,000 ~80,000
4029 HUANG JUN,FEI X
2018-11-19 No Reserve
4032 LI KUCHAN hangi
2018-11-19 35,000 ~50,000
4033 WANG XUETAO han
2018-11-19 56,000 ~80,000
4034 LI KUCHAN hangi
2018-11-19 88,000 ~100,000
4035 CHEN BANDING mo
2018-11-19 70,000 ~90,000
4036 LIU JIYOU mount
2018-11-19 120,000 ~180,000
4037 HUANG ZHOU moun
2018-11-19 180,000 ~250,000
4038 LU YECUNREN mou
2018-11-19 20,000 ~30,000
4039 QIAN HUAFO hang
2018-11-19 30,000 ~50,000
4041 DONG SHOUPING m
2018-11-19 15,000 ~30,000
4042 DONG SHOUPING m
2018-11-19 15,000 ~30,000
4043 DONG SHOUPING m
2018-11-19 10,000 ~20,000
4044 DONG SHOUPING m
2018-11-19 15,000 ~30,000
4045 DONG SHOUPING f
2018-11-19 35,000 ~50,000
4051 WANG CHENGXI ha
2018-11-19 15,000 ~30,000
4052 WANG CHENGXI ha
2018-11-19 48,000 ~60,000
4053 LIANG SHU hangi
2018-11-19 18,000 ~30,000
4054 LIANG SHU hangi
2018-11-19 30,000 ~50,000