0313 | ZHANG DAQIAN Dated 1932 Li Qiujun mounted

Li Qiujun

Author: ZHANG DAQIAN 张大千

Size: 76×32cm

Signed and dated: Dated 1932

Estimate:

Final Price: --