0419 | ZHANG DAQIAN Dated 1942 Pine Tree in Mountain Huang hanging scroll

Pine Tree in Mountain Huang

Author: ZHANG DAQIAN 张大千

Size: 108×49cm

Signed and dated: Dated 1942

Estimate:

Final Price: RMB 1,900,000