5682 | Yongzheng Period,Qing Dynasty A BLUE AND WHITE BOWL

A BLUE AND WHITE BOWL

Author: --

Size: D21.5cm

Signed and dated: Yongzheng Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: --


Yongzheng Six-Character Mark