6902 | Qing Dynasty A ZITAN OPENWORK CHRYSANTHEMUM-SHAPED TRIPOD STAND

A ZITAN OPENWORK CHRYSANTHEMUM-SHAPED TRIPOD STAND

Author: --

Size: W20.5cm

Signed and dated: Qing Dynasty

Estimate: No Reserve

Final Price: RMB 200,000


‘Qianlong Yu Jian’ and ’Yi’ Marks