A WIPE RANGEOF COLLECTIONS

2064 | ZHANG DAQIAN PU RU SHEN YINMO Flower and Bird Calligraphy folding fan

Flower and Bird  Calligraphy

Author: PU RU SHEN YINMO ZHANG DAQIAN 沈尹默 张大千 溥儒

Size: 18.5×51cm

Signed and dated: --

Estimate: No Reserve

Final Price: RMB 520,000