THE COLLECTION OF WEN MIAO XIANGZHAI

2703 | QI BAISHI ZHANG QIN folding fan folding fan

folding fan

Author: QI BAISHI ZHANG QIN 章梫 齐白石

Size: 18×47cm

Signed and dated: --

Estimate:

Final Price: RMB 550,000