THE COLLECTION OF WEN MIAO XIANGZHAI

2713 | PAN TIANSHOU Pan Tianshou Flowers of Yandang Mountain hanging scroll

Pan Tianshou  Flowers of Yandang Mountain

Author: PAN TIANSHOU 潘天寿

Size: 66×51.5cm

Signed and dated: --

Estimate:

Final Price: RMB 5,000,000