1991 | ZHANG DAQIAN Landscape in the Style of Zhu Da hanging scroll

Landscape in the Style of Zhu Da

Author: ZHANG DAQIAN 张大千

Size: 245×101cm

Signed and dated: --

Estimate:

Final Price: --