2107 | YIN ZIXIANG TAN ZEKAI Dated 1942 Eight Horses and Calligraphy folding fan

Eight Horses and Calligraphy

Author: TAN ZEKAI YIN ZIXIANG 殷梓湘 谭泽闿

Size: 18.5×47cm

Signed and dated: Dated 1942

Estimate:

Final Price: RMB 110,000