2111 | ZHENG SHIXUAN SHEN YINMO Figures and Calligraphy folding fan

Figures and Calligraphy

Author: SHEN YINMO ZHENG SHIXUAN 郑师玄 沈尹默

Size: 20×54cm

Signed and dated: --

Estimate:

Final Price: RMB 140,000