2113 | WANG XUETAO ZHAO RUQIAN Dated 1948 Autumn/ Calligraphy folding fan

Autumn/ Calligraphy

Author: WANG XUETAO ZHAO RUQIAN 王雪涛 赵汝谦

Size: 19.5×51cm

Signed and dated: Dated 1948

Estimate:

Final Price: RMB 130,000