5504 | Guangxu Period,Qing Dynasty A FAMILLE-ROSE PLATE

A FAMILLE-ROSE PLATE

Author: --

Size: D33cm

Signed and dated: Guangxu Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: RMB 70,000


Guangxu Six-Character Mark