5513 | Guangxu Period,Qing Dynasty A CRAB GREEN GLAZED VASE

A CRAB GREEN GLAZED VASE

Author: --

Size: H33cm

Signed and dated: Guangxu Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: --


Guangxu Six-Character Mark