5615 | Yongzheng Period,Qing Dynasty A MOON-WHITE GLAZED VASE

A MOON-WHITE GLAZED VASE

Author: --

Size: H19.4cm

Signed and dated: Yongzheng Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: RMB 300,000


Yongzheng Six-Character Mark