5855 | Qianlong Period, Qing Dynasty A SHOUSHAN STONE WATERPOT INSCRIPED BY WANGZHU

A SHOUSHAN STONE WATERPOT INSCRIPED BY WANGZHU

Author: --

Size: L9cm

Signed and dated: Qianlong Period, Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: --