6102 | Yongzheng Period,Qing Dynasty A BLUE AND WHITE CUP

A BLUE AND WHITE CUP

Author: --

Size: D4cm

Signed and dated: Yongzheng Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: RMB 380,000


Yongzheng Six-Character Mark