6105 | Yongzheng Period,Qing Dynasty A PAIR OF BLUE GLAZE BOWL

A PAIR OF BLUE GLAZE BOWL

Author: --

Size: D7.1cm

Signed and dated: Yongzheng Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: RMB 90,000


Yongzheng Six-Character Mark