6108 | Yongzheng Period,Qing Dynasty A BRIGHT GREEN GLAZE BOWL

A BRIGHT GREEN GLAZE BOWL

Author: --

Size: D26cm

Signed and dated: Yongzheng Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: RMB 380,000


Yongzheng Six-Character Mark