6111 | Yongzheng Period,Qing Dynasty A GUAN TYPE glazed VASE

A GUAN TYPE glazed VASE

Author: --

Size: H30cm

Signed and dated: Yongzheng Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: RMB 1,000,000


Yongzheng Six-Character Mark