6113 | Yongzheng Period,Qing Dynasty A CORAL-RED GLAZE CUP

A CORAL-RED GLAZE CUP

Author: --

Size: D7.3cm

Signed and dated: Yongzheng Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: --


Yongzheng Six-Character Mark