6114 | Qianlong Period,Qing Dynasty A TEA DUST GLAZE VASE WITH DISH-SHAPED MOUTH

A TEA DUST GLAZE VASE WITH DISH-SHAPED MOUTH

Author: --

Size: H18.8cm

Signed and dated: Qianlong Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: --


Qianlong Six-Character Mark