6167 | Qianlong Period,Qing Dynasty A FAMILLE ROSE TRITON

A FAMILLE ROSE TRITON

Author: --

Size: H38.7cm

Signed and dated: Qianlong Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: --


Qianlong Six-Character Mark