6182 | Qianlong Period,Qing Dynasty A JADE AXE WITH ZITAN STAND INLAID SILVER

A JADE AXE WITH ZITAN STAND INLAID SILVER

Author: --

Size: H15.4cm;H26.7cm

Signed and dated: Qianlong Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: RMB 1,300,000


Qianlong Si Shi Jiu Nian Mark