1812 | Qianlong Period, Qing Dynasty A DOUCAI ‘FLORAL’ BOWL

A DOUCAI ‘FLORAL’ BOWL

Author: --

Size: D10.6cm

Signed and dated: Qianlong Period, Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: RMB 80,000


Qianlong Six-Character Mark