1682 | QIAN XUAN GRAZING BUFFALO hanging scroll

GRAZING BUFFALO

Author: QIAN XUAN 钱选

Size: 100×47.5cm

Signed and dated: --

Estimate:

Final Price: RMB 300,000