5667 | Qianlong Period,Qing Dynasty A CONTENDING COLORS JAR

A CONTENDING COLORS JAR

Author: --

Size: H11cm

Signed and dated: Qianlong Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: RMB 120,000


Qianlong Six-Character Mark