5668 | Yongzheng Period,Qing Dynasty A CONTENDING COLORS PLATE

A CONTENDING COLORS PLATE

Author: --

Size: D21.5cm

Signed and dated: Yongzheng Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: RMB 250,000


Yongzheng Six-Character Mark