5738 | Yongzheng Period,Qing Dynasty A BLUE AND WHITE CUP

A BLUE AND WHITE CUP

Author: --

Size: D6.8cm

Signed and dated: Yongzheng Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: --


Yongzheng Six-Character Mark