6461 | Qing Dynasty, Yongzheng Period A DOUCAI‘FLORAL’ BOWL

A DOUCAI‘FLORAL’ BOWL

Author: --

Size: D12cm

Signed and dated: Qing Dynasty, Yongzheng Period

Estimate:

Final Price: RMB 620,000


Yongzheng Six-Character Mark