6462 | Qing Dynasty, Yongzheng Period A PAIR OF DOUCAI‘INTERLOCKING FLORAL’ PLATES

A PAIR OF DOUCAI‘INTERLOCKING FLORAL’ PLATES

Author: --

Size: D21cm

Signed and dated: Qing Dynasty, Yongzheng Period

Estimate:

Final Price: RMB 1,500,000


Yongzheng Six-Character Mark