6488 | Qing Dynasty, Qianlong Period A PURPLE-GLASS BOWL

A PURPLE-GLASS BOWL

Author: --

Size: D12.5cm

Signed and dated: Qing Dynasty, Qianlong Period

Estimate:

Final Price: --


Qianlong Four-Character Mark