6526 | Qing Dynasty, Yongzheng Period A YELLOW-GLAZED STEM-BOWL

A YELLOW-GLAZED STEM-BOWL

Author: --

Size: D16cm

Signed and dated: Qing Dynasty, Yongzheng Period

Estimate:

Final Price: --


Yongzheng Six-Character Mark