6531 | Qing Dynasty, Yongzheng Period A SMALL CELADON-GLAZED VASE

A SMALL CELADON-GLAZED VASE

Author: --

Size: H14.2cm

Signed and dated: Qing Dynasty, Yongzheng Period

Estimate:

Final Price: --


Yongzheng Six-Character Mark