6537 | Qing Dynasty, Qianlong Period A RU-TYPE ZUN VASE WITH DESIGN OF BIRD HANDLES

A RU-TYPE ZUN VASE WITH DESIGN OF BIRD HANDLES

Author: --

Size: H33.7cm

Signed and dated: Qing Dynasty, Qianlong Period

Estimate:

Final Price: --


Qianlong Six-Character Mark