6549 | Qing Dynasty, Qianlong Period A FLAMBE-GLAZED VASE, GU

A FLAMBE-GLAZED VASE, GU

Author: --

Size: H26.5cm

Signed and dated: Qing Dynasty, Qianlong Period

Estimate:

Final Price: RMB 1,600,000


Qianlong Six-Character Mark